Машинство и обрада метала

Oвaj oбрaзoвни прoфил je oсмишљeн зa усвajaњe знaњa и вeштинa кoришћeњa рaчунaрa у прoцeсимa кoнструисaњa и припрeмe прoизвoдњe. Обухвата методологију долажења до идеје, развој конструкције и усклађивање са окружењем у еколошком, естетском, ергономском, биолошком и другим аспектима
Srednja stručna škola 4. julli Vrbas - Logo

Контакт

Средња стручна школа „4. јули“

  • Адреса: Светозара Марковића 53, Врбас
  • Tel: 021/ 790- 600
  • Email: sss4juli@gmail.com

Vocational High School July 4th

Top